DANIŞMANLIK PROJELERİ İŞ AKIŞI
Danışmanlık Projelerimizi, “Proje Yönetimi” temel ilkelerine temel alarak yönetiyoruz. Projenin amacı, kapsamı ve hedefine bağlı olarak temel adımlarımızı aşağıdaki sıraya göre yürütüyoruz.

1.    Mevcut durumu ve yapıyı değerlendirme

o    Proje kapsamındaki süreçler, faaliyetler, kaynaklar ve mevcut seviyeyi detaylı olarak gözden geçirerek inceleriz. Projenin başarılı ve etkili olması için gerekli ihtiyaçları ve talepleri tanımlarız.
o    Proje kapsamındaki yönetici ve çalışanlarla görüşmeler yaparız. Ekibi, görev ve rolleri tanırız, kendimizi tanıtırız.
o    Değişim ve uygulama için gerekli koşulların ve ortamın yeterliliğini, fırsatları ve engelleri araştırırız.

2.    Gelişim ve çözüm modelini oluşturma

o    Edindiğimiz bilgileri yönetici ve sorumlularla birlikte analiz ederiz, düşünürüz. Sektör, kuruluş özellikleri, mevcut ve geliştirilecek kaynaklar, insan kaynakları, çalışma ortamı vb. konuları dikkate değerlendiririz.
o    Hedeflediğimiz gelişim için özgün bir çözüm veya model yapısı tasarlarız.

3.    Proje hedeflerinin belirlenmesi

o    Kurumsal hedeflere destek verecek şekilde önemli performans göstergelerini,  ulaşılması hedeflenen proje hedeflerini ölçülebilir ve izlenebilir şekilde belirleriz.

4.    Proje Ekibinin oluşturulması

o    Proje kapsamında aktif olarak yönetim ve uygulama sorumluluğu üstlenecek ekibi belirleriz.

5.    Proje planının oluşturulması

o    Bu aşamada, proje hedeflerini gerçekleştirebilmek için gerekli adımlar, faaliyetler, sorumlular, başlama ve tamamlama tarihlerini haftalık bazda proje planı yaparak belirleriz.
o    Proje hedeflerini ve proje planını proje kapsamındaki ekiple paylaşırız. Projenin başarılı ve etkili olması için aidiyet, katılım ve motivasyon geliştirici faaliyetleri uygulamaya alırız.

6.    Eğitimlerin düzenlenmesi

o    Bu adımda proje kapsamında gerekli eğitimleri planlayarak gerçekleştiririz. Eğitimleri kuruluşun yapısına ve sektörüne özgü olarak modüler yapıda tasarlarız, örnek ve vaka ve uygulamalarla ve grup çalışmalarıyla güçlendiririz.
o    Eğitimler süresince bilgi ve beceri seviyesi gelişimini izleriz, ölçeriz ve değerlendiririz.

7.    Uygulamaların Gerçekleştirilmesi

o    Projenin hedeflerine ulaşabilmesi için proje planına uygun olarak gerekli alanlarda geliştirme çalışmaları proje ekibiyle birlikte yürütürüz.
o    Bütün çalışmaların ve uygulamaların kuruluşa doğrudan veya dolaylı katkı sağlaması, iş yaşamını doğrudan etkileyen olumlu sonuçlar üretmesi ve artı değer yaratmasını hedefleriz.

8.    Performans takibi ve gözden geçirme

o    Gelişmelerin proje ekibi ve yöneticilerle birlikte düzenli olarak izlenmesi, denetlenmesi, performansın ölçülmesi ve raporlanmasını sağlarız.
o    Performans sonuçlarının dönemsel olarak paylaşabileceği ve gerekli kararların alındığı raporlama ve toplantı ortamı oluştururuz.
o    Aynı kapsamda raporların ve gelişmelerin birlikte değerlendirileceği düzenli gözden geçirme toplantıları sistematiği oluştururuz.